Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku - Alternatywne Liceum Ogólnokształcące

https://zsa.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://zsa.klodzko.pl/

Kategoria menu:Statut

STATUT
ALTERNATYWNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KŁODZKU

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
1. Alternatywne Liceum Ogólnokształcące zwane dalej Alternatywne LO jest niepubliczną szkołą dla młodzieży, kształcącą w trybie stacjonarnym, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.
2. Osobą prowadzącą jest Zespół Szkół Alternatywnych sp. z o.o. – spółka prawa handlowego, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, z siedzibą w Kłodzku przy ul. Łużyckiej 8.
3. Siedzibą Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego jest budynek przy ulicy Łużyckiej 8 w Kłodzku; zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej przy ul. Wyspiańskiego 2 oraz w sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej w Kłodzku.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.
5. Nauka w Alternatywnym Liceum Ogólnokształcącym jest odpłatna i odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy osobą prowadzącą szkołę a rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
6. Wysokość czesnego jest uzależniona od wyników w nauce, z zastrzeżeniem, że
a) wyniki w nauce określane są dwa razy w roku szkolnym na podstawie średniej ocen z przedmiotów maturalnych, w tym obowiązkowo z języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz przedmiotów wybranych przez uczniów i wskazanych w deklaracji maturalnej; średnią ocen z tych przedmiotów ustala się dwa razy w roku: z ostatniej klasyfikacji rocznej – (obowiązuje do końca 1. półrocza) oraz z klasyfikacji śródrocznej - (obowiązuje do końca sierpnia);
b) przedziały średniej ocen oraz odpowiadające im stawki czesnego ustala osoba prowadząca szkołę przed rozpoczęciem danego roku szkolnego; ich wykaz jest integralną częścią umowy o naukę.
7. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową z wyróżnieniem, mogą być przyjęci do Alternatywnego LO na zasadach promocyjnych (zwolnienie z opłat czesnego pod pewnymi warunkami). Szczegółowe zasady promocji są ustalane przez osobę prowadzącą szkołę i zawarte w umowie o naukę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.
8. Statutowa działalność Alternatywnego LO jest finansowana z czesnego opłacanego przez rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, dotacji MEiN oraz innych źródeł zgodnych z przepisami prawa.
9. Celem szkoły jest zapewnienie wszystkim uczniom szansy rozwoju ich zdolności, w tym jak najlepsze przygotowanie do dalszego kształcenia oraz do aktywnego i twórczego życia w demokratycznym społeczeństwie.II. ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 2
Zasady ogólne
1. Cykl kształcenia w Alternatywnym Liceum Ogólnokształcącym trwa cztery lata.
2. Rok szkolny składa się z dwóch części (półrocza).
3. Organizację roku szkolnego określają odrębne przepisy.
4. Termin klasyfikacji śródrocznej ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, na początku każdego roku szkolnego. W klasach maturalnych pierwsze półrocze kończy się w grudniu, w ostatnim dniu zajęć przed przerwą świąteczną.
5. Uczniowie Alternatywnego LO są klasyfikowani na koniec każdego półrocza i na koniec każdego roku szkolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi.
6. Dyrektor szkoły informuje uczniów oraz ich rodziców/opiekunów o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie do 30 września;
7. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w porozumieniu z osobą prowadzącą szkołę, może ustalić inny dodatkowy dzień wolny, pod warunkiem odpracowania zajęć przypadających w ten dzień w wyznaczona sobotę.
8. Alternatywne LO realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu.
§ 3
Organizacja zajęć
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,
2) dodatkowe zajęcia, do których zalicza się:
a) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
b) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
c) zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
d) zajęcia z religii i etyki
e) wychowanie do życia w rodzinie organizowane na życzenie rodziców/opiekunów lub pełnoletnich uczniów;
2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. d) i e) organizuje się na życzenie rodziców/opiekunów lub pełnoletnich uczniów;
3. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a), b), c) mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy;
4. Zajęcia w szkole mogą być prowadzone:
a) w systemie klasowo-lekcyjnym;
b) w strukturach międzyoddziałowych i międzyszkolnych;
c) w systemie pozalekcyjnym;
d) w formie wycieczek, zielonych szkół, obozów letnich i zimowych;
5. Podstawową jednostką organizacyjną Alternatywnego LO jest oddział, który może liczyć do 20 uczniów, z zastrzeżeniem, że na wniosek Dyrektora szkoły, za zgodą osoby prowadzącej szkołę, liczba uczniów w oddziale może być większa.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut; Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
7. Wszyscy uczniowie Alternatywnego LO realizują język angielski w zakresie rozszerzonym;
8. Dyrektor szkoły, po uwzględnieniu zainteresowań uczniów i możliwości szkoły oraz zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, wyznacza dla każdego ucznia pozostałe przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, wskazane przez uczniów w deklaracji zaakceptowanej przez rodziców/opiekunów uczniów, z tym że:
a) zajęcia z tych przedmiotów mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych i międzyszkolnych;
b) liczba uczniów w tych grupach wynosi co najmniej 3;
9. W ramach opłaty czesnego szkoła zapewnia każdemu uczniowi realizację trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym, w tym obowiązkowo języka angielskiego.
10. Uczeń może zmienić realizowane w zakresie rozszerzonym przedmioty (z wyjątkiem języka angielskiego) najpóźniej do końca października w klasie trzeciej; w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach dyrektor szkoły może po tym terminie wyrazić zgodę na zmianę przedmiotów w zakresie rozszerzonym, na pisemną prośbę ucznia zaakceptowaną przez jego rodziców/opiekunów. Dyrektor określa również, w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu, tryb i termin uzupełnienia różnic programowych, jakie mogą zaistnieć przy tych zmianach;
11. Szczegółową organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy;
12. Alternatywne LO umożliwia uczniom rozwijanie indywidualnych zainteresowań i czynnie wspiera ich udział w konkursach i olimpiadach.
§ 4
Bezpieczeństwo uczniów oraz opieka socjalna i zdrowotna
1. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają i są za nie odpowiedzialni nauczyciele Alternatywnego LO:
a) w czasie lekcji - nauczyciel prowadzący lekcję,
b) w czasie przerw między lekcjami - nauczyciel dyżurujący,
c) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza budynkiem szkoły - nauczyciel i ustalony opiekun.
2. Na lekcjach wychowania fizycznego wymagane jest przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej, za które odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
3. Zasady organizacji i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa Dyrektor Szkoły.
4. Nieobecnego nauczyciela zastępuje na lekcji i na dyżurze międzylekcyjnym nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły na zastępstwo.
5. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki nad uczniami określa odpowiedni regulamin (odrębne przepisy).
6. W szkole obowiązują Procedury bezpieczeństwa, określające szczegółowo zasady postępowania pracowników szkoły w opisanych sytuacjach.
7. Na wniosek rodziców, wychowawcy lub dyrektora szkoły, osoba prowadząca może przyznać uczniowi pomoc materialną.
8. W miarę posiadanych środków, osoba prowadząca szkołę finansuje udział uczniów w spektaklach, wystawach, koncertach i innych przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, w ramach realizowanego przez szkołę programu „Wychowanie przez sztukę” oraz zajęciach laboratoryjnych z przedmiotów przyrodniczych realizowanych na podstawie umów z uczelniami Wrocławia.
§ 5
Współdziałanie z rodzicami
1. Alternatywne LO współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
2. Co najmniej trzy razy w roku szkolnym szkoła organizuje stałe spotkania z rodzicami (opiekunami) uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne, w tym :
a) na początku roku szkolnego (wrzesień) – spotkania informacyjno-organizacyjne;
b) przed końcem pierwszego półrocza wychowawcy informują rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych (grudzień/styczeń),
c) przed końcem roku o ocenach rocznych/końcowych (maj/czerwiec);
d) w klasie czwartej wychowawcy informują rodziców o przewidywanych ocenach końcowych na początku kwietnia; wszystkie szczegółowe terminy podawane są każdego roku na początku września ;
3. Dla rodziców (opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia szkoła organizuje wstępne spotkanie w celu zaznajomienia ich z podstawowymi zasadami funkcjonowania Alternatywnego LO, a przede wszystkim:
a) edukacyjno-wychowawczymi zadaniami i wymaganiami szkoły związanymi z określonym cyklem kształcenia (w tym ramowymi planami nauczania);
b) zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
c) zasadami korzystania z e-dziennika;
4. Oprócz stałych spotkań określonych w pkt. 2 i 3 Alternatywne LO w każdym czasie zapewnia rodzicom/opiekunom możliwość uzyskania:
a) informacji na temat zachowania, frekwencji i postępów lub trudności w nauce jego dziecka,
b) informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka.
5. Na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dyrektor szkoły udostępnia im w uzgodnionym terminie (do 7 dni) dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzającego; ww. dokumentacja udostępniana jest do wglądu, bez możliwości jej kopiowania;III.ZASADY REKRUTACJI
§ 6
Kryteria przyjęcia do szkoły
1. O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniego liceum ogólnokształcącego mogą się ubiegać absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.
2. Uczniowie są przyjmowani do Alternatywnego LO:
a) na podstawie świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i w oparciu o wyniki egzaminu ósmoklasisty;
b) limity miejsc/klas ustala corocznie osoba prowadząca na początku drugiego półrocza na następny rok szkolny.
3. Powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna może nie przyjąć do szkoły ucznia, który na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ma ocenę zachowania niższą niż dobra oraz ucznia, który uzyskał średni wynik egzaminu ósmoklasisty niższy od 48%, z wyłączeniem wyników z języka obcego.
4. Organem odwoławczym od decyzji Komisji jest Dyrektor Szkoły.
5. Szczegółowe zasady i terminy związane z rekrutacją są ogłaszane corocznie w formie Regulaminu Rekrutacji na dany rok szkolny.

III. OSOBA PROWADZĄCA
§ 7
1. Osobą prowadzącą szkołę jest Zespół Szkół Alternatywnych sp. z o.o. reprezentowany przez Zarząd ZSA sp. z o.o.
2. Osoba prowadząca szkołę posiada następujące kompetencje:
a) nadaje statut szkole;
b) sprawuje nadzór organizacyjny i finansowy nad działalnością szkoły;
c) zatrudnia i zwalnia dyrektora szkoły, nauczycieli i personel pomocniczy, ogłasza ewentualne postępowanie konkursowe ustalając jego zasady;
d) rozstrzyga spory pomiędzy poszczególnymi organami szkoły;
e) uchwala Regulamin pracy nauczycieli i personelu pomocniczego i ustala zasady wynagradzania;
f) zawiera umowy o naukę i podejmuje decyzje w sprawie ich rozwiązania, a także ustala w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły kryteria przyjęć uczniów do szkoły oraz wysokość czesnego;
g) ustala zasady przyznawania stypendiów i podejmuje indywidualne decyzje w sprawie ich przyznawania i cofania;
h) po uprzednim poinformowaniu Dyrektora Szkoły może organizować i przeprowadzać badania efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły oraz badania opinii uczniów, nauczycieli i rodziców o działalności Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego;
i) ustala budżet szkoły;

IV. ORGANY SZKOŁY
§ 8
1. Organami szkoły działającymi z mocy ustawy są:
- Dyrektor Szkoły
- Rada Pedagogiczna
2. Organy społeczne szkoły:
- Rada Samorządu Uczniowskiego
§ 9
Dyrektor Szkoły
1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
2. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją programów nauczania przez nauczycieli z uwzględnieniem podstaw programowych dla poszczególnych zajęć edukacyjnych;
3. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej; realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji i wstrzymuje wykonanie tych uchwał, które są niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym fakcie osobę prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
4. Powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących zespołów klasowych/ wychowawczych i odwołuje ich z tych funkcji;
5. Opracowuje, na wniosek osoby prowadzącej, arkusz organizacyjny szkoły;
6. Realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz awansem zawodowym zgodnie z przepisami oświatowymi;
7. Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Samorządu Uczniowskiego;
8. Opiniuje wnioski osoby prowadzącej dotyczące zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników;
9. Kontroluje przestrzeganie postanowień Statutu w sprawie rodzajów nagród i kar stosowanych wobec uczniów szkoły;
10. Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami;
11. Skreśla uczniów z listy uczniów zgodnie z punktem 5 lub 6, § 18;
12. Podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia uczniów do szkoły;
13. Podejmuje decyzje w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć edukacyjnych zgodnie z przepisami oświatowymi, na pisemny wniosek rodziców/opiekunów, na podstawie zaświadczenia lekarskiego lub orzeczenia PPP;
14. Prowadzi dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami;
15. Dopuszcza do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania;
16. Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariatu, stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
17. Ustala, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
18. Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego;
19. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
20. Wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na zmianę realizowanych przez ucznia przedmiotów w zakresie rozszerzonym zgodnie z zapisami § 3, p.10;
21. W celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych organizuje w szkole przedsięwzięcia związane z wyborem kierunku kształcenia;
§ 10
Wicedyrektor
1. W celu sprawnego kierowania Alternatywnym LO Dyrektor Szkoły, za zgodą osoby prowadzącej szkołę, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w szkole.
2. Liczba i rodzaje tych stanowisk muszą być odpowiednie do aktualnych potrzeb i możliwości finansowych szkoły.
3. Do każdego utworzonego stanowiska Dyrektor Szkoły sporządza zakres obowiązków i kompetencji.
§ 11
Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Alternatywnego LO, a w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele szkoły;
2. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem;
3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej trzy razy w roku szkolnym i mogą być zwoływane: przez:
a) przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
b) osobę prowadzącą szkołę;
c) na wniosek 1/3 jej członków;
4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane, a jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;
5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach;
6. W ramach swoich kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:
a) zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej i podejmuje uchwały w sprawie promowania uczniów do klas programowo wyższych;
b) wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami oświatowymi;
c) podejmuje decyzję o promowaniu (jeden raz w ciągu danego etapu kształcenia) do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej;
d) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
e) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów szkoły w trybie § 18 p. 5;
f) uchwala program wychowawczo-profilaktyczny;
g) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz dodatkowe dni wolne od zajęć;
b) wnioski zgłoszone przez Samorząd Uczniowski o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów;
c) programy nauczania oraz zestawy podręczników zaproponowane przez nauczycieli;
d) przedstawione przez Dyrektora Szkoły propozycje realizacji jednej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
e) przedstawione przez Dyrektora Szkoły wnioski o przyznanie nauczycielom nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub kuratora oświaty oraz odznaczeń;
f) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przedmiotów uzupełniających i realizowanych w zakresie rozszerzonym do szkolnego planu nauczania;
g) wyraża opinię w sprawie oceny pracy Dyrektora Szkoły;
§ 12
Samorząd Uczniowski
1. W Szkole może działać Rada Samorządu Uczniowskiego zwana dalej Samorządem;
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Alternatywnego LO, a podstawą jego działalności jest Statut Szkoły i zgodny z nim Regulamin Samorządu zatwierdzony przez ogół uczniów;
3. Regulamin Samorządu określa m. in.:
a) strukturę, liczebność i kadencję Rady Samorządu;
b) tryb wybierania Rady Samorządu i sposób podejmowania uchwał
4. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie takich praw uczniów, jak:
a) prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły,
c) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Rady Samorządu,
d) prawo do zgłaszania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów,
e) prawo do wyrażania opinii w sprawie wniosku Dyrektora Szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów w trybie § 18 p. 5;
f) prawo do wyrażania opinii w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
g) prawo do wyrażania opinii w sprawie dodatkowych przedmiotów wprowadzonych do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania;
§ 13
Współdziałanie organów Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego
i sposoby rozwiązywania spraw spornych.
1. Dyrektor Szkoły:
a) rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli w regulaminie je pominięto;
b) bezpośrednio współpracuje z Radą Samorządu Uczniowskiego;
c) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
d) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;
e) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom Alternatywnego LO, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów;
2. Jeżeli uchwała Rady Pedagogicznej jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia osobie prowadzącej.

V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 14
Zasady zatrudniania
1. W Alternatywnym LO zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi.
2. Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt. 1 zatrudnia i zwalnia Zarząd ZSA sp. z o. o w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły kierując się przy tym:
a) wymaganiami kwalifikacyjnym;
b) bieżącą oceną ich pracy i postawą etyczną;
c) właściwymi wnioskami i opiniami, które może formułować Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem opinii rodziców/opiekunów uczniów;

§ 15
Nauczyciele
1. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze i jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy oraz za powierzonych jego opiece uczniów;
2. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
a) realizowanie podstawy programowej wynikającej z aktualnych przepisów oświatowych, w tym opracowanie odpowiedniego planu nauczania/rozkładu materiału;
b) znajomość aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących programów szkolnych, w tym programu nauczania i podstawy programowej;
c) dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów Alternatywnego LO;
d) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia, zgodnie z potrzebami szkoły;
e) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;
f) kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji;
g) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem i zarządzeniami Dyrektora Szkoły;
h) poinformowanie uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o wymaganiach i kryteriach oceniania z przedmiotu;
i) realizowanie zajęć uwzględniających potrzeby (zajęcia uzupełniające i wyrównawcze) oraz zainteresowań uczniów (przygotowanie do konkursów);
j) przygotowanie, przeprowadzenie i analizowanie wyników testów wstępnych i próbnego egzaminu maturalnego z nauczanego przedmiotu w terminach określonych przez Dyrektora Szkoły;
k) bieżące uzupełnianie dokumentacji pracy szkoły ;
l) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa oraz niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia uczniów;
m) kształtowanie właściwych postaw moralnych u uczniów, zgodnie z Programem Wychowawczo-profilaktycznym Alternatywnego LO.
n) udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien sie dalej uczyć oraz wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
o) udzielanie informacji rodzicom o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
3. Nauczyciel ma obowiązek w czasie lekcji wyłączyć telefon komórkowy. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;
4. Nauczyciel nie może odbierać uczniowi telefonu komórkowego i innego urządzenia elektronicznego.
5. Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić każdą ocenę (bieżącą i klasyfikacyjną), z tym że oceny ze sprawdzianów/wypracowań klasowych powinny być uzasadnione pisemnie; uzasadnieniem oceny z pracy pisemnej jest punktacja zadań oraz procentowy wynik uzyskany przez ucznia według skali stosowanej w szkole (WZO);
6. Nauczyciel ma prawo:
a) domagać się, by szkoła była wyposażona w pomoce naukowe zapewniające realizację podstawy programowej;
b) pracować w bezpiecznych i higienicznych warunkach;
c) być należycie wynagradzanym za swoją pracę, stosownie do jej efektów oraz posiadanych kwalifikacji;
d) do wyboru programu realizowanych zajęć edukacyjnych;
e) do wyboru zestawu podręczników do realizacji zajęć edukacyjnych spośród dopuszczonych przez MEiN do użytku szkolnego;
f) prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną;
g) występowania do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy;
7. Nauczyciele tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych lub nauczyciele nauczający w danej klasie/oddziale mogą tworzyć, na wniosek Dyrektora Szkoły, zespoły przedmiotowe lub nauczycielskie. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora w porozumieniu z członkami zespołu. Zadania zespołów przedmiotowych/nauczycielskich to:
a) samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy;
b) wybór lub modyfikacja programów nauczania zgodnie z zawartością podstaw programowych i możliwościami oraz potrzebami uczniów szkoły;
c) opiniowanie programów kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole;
d) organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych;
e) przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych i testów;
f) praca z uczniem zdolnym;
g) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
8. Zespół przedmiotowy/nauczycielski zobowiązany jest do dokumentowania swej pracy i składania z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
9. Wychowawcy klas tworzą zespoły wychowawcze, których pracą kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły/zastępca dyrektora do spraw wychowawczych. Do zadań zespołów wychowawczych należy szeroko rozumiana koordynacja pracy wychowawczej, organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych oraz inne zadania wynikające z realizacji Programu Wychowawczo-profilaktycznego Alternatywnego LO;
§ 16
Wychowawca klasy.
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział/klasę opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale - wychowawcy.
2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia.
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów,
d) koordynowanie opieki dydaktycznej nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
b) bada efekty kształcenia swoich wychowanków i dba o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia; informuje rodziców o nieobecności ucznia na zajęciach;
c) powiadamia rodziców/opiekunów o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych/końcowych: niedostatecznych – miesiąc przed klasyfikacją, pozostałych – najpóźniej tydzień przed klasyfikacją;
d) organizuje co najmniej trzy spotkania z rodzicami wszystkich uczniów w każdym roku szkolnym, w terminach i formie ustalonych w rocznym planie pracy szkoły;
e) planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami (opiekunami):
i. różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski (w tym wycieczki i uroczystości klasowe i szkolne);
ii. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy wynikające z Programu wychowawczo-profilaktycznego Alternatywnego LO;
f) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami edukacyjnymi);
g) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
i. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
ii. udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach.
5. Wychowawca prowadzi konieczną dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej oddziału i jest odpowiedzialny za jej stan:
a) wyniki badań efektów kształcenia,
b) świadectwa szkolne,
c) dziennik elektroniczny (arkusze ocen, frekwencja, zestawienia, korespondencja z rodzicami),
d) inna dokumentacja zlecona przez Dyrektora Szkoły, zgodna z działalnością statutową szkoły (oświadczenia rodziców, karty i regulaminy wycieczek, opinie o uczniach itp.).
6. Udziela wychowankom porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia i wyboru zawodu;

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 17
Prawa i obowiązki ucznia Alternatywnego Liceum Ogólnokształcącego.
1. Uczeń Alternatywnego LO ma prawo:
a) do informacji na temat zakresu wymagań, metod nauczania oraz zasad i kryteriów oceniania z przedmiotów i zachowania,
b) być ocenianym w sposób jawny i rzetelny,
c) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
d) poszanowania swej godności,
e) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,
f) swobody wygłaszania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego innych osób,
g) bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole,
h) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,
i) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
j) zgłoszenia skargi do wychowawcy w formie pisemnej lub ustnej, gdy uważa, że jego prawa zostały naruszone. Kolejnymi organami odwoławczymi są Dyrektor Szkoły, Zarząd ZSA i Kurator Oświaty.
k) otrzymania od nauczyciela przedmiotu wraz z oceną informacji zwrotnej o tym, co zrobił dobrze i jak powinien sie dalej uczyć;
l) otrzymania uzasadnienia uzyskanej oceny;
m) wglądu, na swój pisemny wniosek, do dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzającego, w uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły terminie, bez możliwości kopiowania ww. dokumentacji;
2. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:
a) systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz w programach edukacyjnych i wychowawczych realizowanych przez szkołę;
b) dbać o czystość i porządek w szkole,
c) wystrzegać się nałogów, zwłaszcza zażywania środków odurzających, picia alkoholu i palenia tytoniu,
d) dbać o honor i tradycje szkoły,
e) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Rady Samorządu Uczniowskiego,
f) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
g) przestrzegać zakazu opuszczania terenu szkoły w czasie przeznaczonym na zajęcia lekcyjne i w przerwach między tymi zajęciami;
h) nosić strój, który jest czysty, schludny i niewyzywający, a w czasie ważnych uroczystości szkolnych (Święto Niepodległości, zakończenie roku szkolnego i inne wskazane przez władze szkoły) strój galowy (odświętny), w kolorach: biały, czarny, granatowy; ; zabrania sie uczniom noszenia stroju z napisami/znakami graficznymi aprobującymi przemoc, systemy totalitarne lub promującymi stosowanie środków psychoaktywnych oraz noszenia niebezpiecznych ozdób (paznokcie nie dłuższe niż 2 cm od nasady);
i) wyłączyć telefon komórkowy w czasie lekcji i odłożyć go w widoczne miejsce wskazane przez nauczyciela;
j) w czasie zajęć lekcyjnych nie korzystać z innych urządzeń elektronicznych (smartwatch, odtwarzacz, aparat fotograficzny, kamera itp.) i przechowywać je w plecaku.
§ 18
Nagrody, wyróżnienia i kary.
1. Uczeń może być nagradzany za:
a) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
b) wybitne osiągnięcia,
c) pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego,
d) dzielność i odwagę,
e) wzorową frekwencję.
2. Alternatywne LO może przyznać zasługującym na to uczniom następujące nagrody i wyróżnienia:
a) tytuł Absolwenta Roku,
b) tytuł najlepszego przedmiotowca szkoły,
c) tytuł najlepszego ucznia klasy,
d) nagrodę dyrektora szkoły (rzeczową),
e) nagrodę wychowawcy,
f) nagrodę za najlepszą frekwencję,
g) bezpłatną wycieczkę;
3. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor Szkoły w imieniu własnym, na wniosek wychowawcy klasy, Rady Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, osoby prowadzącej szkołę.
4. Szkoła może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kar:
a) ustne upomnienie wychowawcy klasy,
b) nagana wychowawcy klasy z wpisaniem do dziennika,
c) upomnienie Dyrektora Szkoły (ustne lub pisemne z powiadomieniem rodziców),
d) zakaz udziału w uroczystościach i wycieczkach szkolnych,
e) nagana Dyrektora Szkoły z ostrzeżeniem przed skreśleniem z listy uczniów i pisemnym powiadomieniem rodziców,
f) skreślenie z listy uczniów, zgodnie z pkt 5,
5. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów, gdy ten:
a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub pracownika szkoły,
b) dopuścił się kradzieży,
c) wszedł w kolizję z prawem, także poza szkołą,
d) demoralizuje innych uczniów nakłaniając ich do czynów zabronionych,
e) przebywał na terenie szkoły lub na wycieczce szkolnej w stanie nietrzeźwym,
f) pali papierosy na terenie szkoły/ wycieczce szkolnej;
g) posiada, zażywa lub sprzedaje środki odurzające;
h) dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej lub państwowej;
i) wielokrotnie (więcej niż trzy razy) naruszył postanowienia zawarte w § 17pkt 2. niniejszego Statutu.
6. Podstawą do skreślenia z listy uczniów Alternatywnego LO może być też decyzja osoby prowadzącej w przypadku rozwiązania lub ustania zawartej umowy o naukę.
7. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze; sposób informowania ustala wychowawca klasy.
8. Od każdej kary uczeń lub jego rodzice (opiekunowie) mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o ukaraniu. Kolejnym szczeblem odwoławczym jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu (termin:14 dni).
9. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary skreślenia z listy uczniów według trybu w punkcie 5, §18, w przypadku poręczenia za ucznia przez wychowawcę lub innego nauczyciela Alternatywnego LO.

VII.OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
§ 19
1. Ocenianie szkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:
a) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania,
b) formułowaniu ocen.
2. Zasady oceniania religii regulują odrębne przepisy.
3. Zasady przeprowadzania zewnętrznych egzaminów regulują odrębne przepisy.
§ 20
Cel i zakres szkolnego systemu oceniania
1. Ocenianie szkolne ma na celu wartościowanie postępów, wskazywanie uczniowi co osiągnął, co zrobił dobrze, a nad jakimi elementami programu nauczania powinien jeszcze popracować, a w szczególności:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. System ten zapewnia:
a) pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia;
b) ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy;
c) wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny;
d) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;
e) nabywanie umiejętności rozróżniania pozytywnych i negatywnych zachowań;
f) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia;
g) budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb i możliwości uczniów.
3. Ocenianie szkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego;
b) bieżące ocenianie i śródroczne/roczne klasyfikowanie, wg skali i w formach zapisanych w Statucie szkoły;
c) informowanie uczniów na początku roku szkolnego o warunkach uzyskania wyższej niż przewidywana oceny śródrocznej/ rocznej/ końcowej z danych zajęć edukacyjnych;
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
e) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych;
f) przeprowadzanie egzaminów sprawdzających;
4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia;
5. Podział roku szkolnego na półrocza dla klas pierwszych, drugich i trzecich:
a) 1. półrocze – od 1. września do ferii zimowych;
b) 2. półrocze - od końca ferii zimowych do końca roku szkolnego;
c) Dyrektor Szkoły może ustalić inny termin końca 1. półrocza, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
6. Podział roku szkolnego na półrocza dla klas czwartych (maturalnych):
a) 1. półrocze – od 1 września do ferii świątecznych bożonarodzeniowych;
b) 2. półrocze – od 2 stycznia do końca roku szkolnego (ostatni piątek kwietnia).
7. Terminy ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych określa dyrektor CKE.

§ 21
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania.
1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej ocenia się w stopniach szkolnych według skali i w formach przyjętych w Alternatywnym LO.
2. Ocenianie bieżące, klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne/końcowe, o którym mowa w § 20 ust. 3 pkt b, przeprowadza się wg następującej skali ocen:

Skala ocen klasyfikacyjnych
Cyfrowo Słownie Skrót
6 stopień celujący cel
5 stopień bardzo dobry bdb
4 stopień dobry db
3 stopień dostateczny dst
2 stopień dopuszczający dop
1 stopień niedostateczny ndst
3. Oceny bieżące i śródroczne wyraża się cyframi, dopuszcza się "+" i "-" oraz komentarz w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez nauczyciela;
4. Oceny bieżące określają poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania, ustalane są systematycznie w trakcie trwania roku szkolnego;
5. Oceny bieżące ustalane są za:
a) odpowiedź ustną;
b) prace pisemne (sprawdzian/wypracowanie klasowe, kartkówka, zadania domowe, referaty i inne);
c) wytwory pracy (prace plastyczne, prezentacje multimedialne i inne);
d) prace w zespole, w tym przy realizacji projektów uczniowskich;
e) zaangażowanie/aktywność;
f) pracę dodatkową (np. przygotowanie do konkursu);
g) wiedzę ponadprogramową (osiągnięcia w konkursach i olimpiadach).
6. Zasady ustalania ocen bieżących na poszczególnych zajęciach edukacyjnych określają Przedmiotowe zasady oceniania (PZO). W ramach PZO dopuszcza się możliwość stosowania dodatkowych form oceniania. Wymaga to jednak prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Natomiast zapis w dzienniku lekcyjnym musi być zgodny z § 21 pkt 2 i 3.
7. Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu ma obowiązek podać punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne zadania oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania danej oceny.
8. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają ocenę/stopień ze sprawdzianów według określonej skali:
a) od 96 do 100% - celujący
b) od 90 do 95% - bardzo dobry
c) od 75 do 89% - dobry
d) od 56 do 74% - dostateczny
e) od 40 do 55% - dopuszczający
z zastrzeżeniem, że z kartkówek wynik 90 - 100% oznacza ocenę bardzo dobrą.
Skala ocen zachowania
Słownie Skrót
wzorowe wz
bardzo dobre bdb
dobre db
poprawne popr
nieodpowiednie ndp
naganne ng
9. Ocenę zachowania ustala się wg następującej skali:
10. W dokumentacji przebiegu nauczania wszystkie oceny klasyfikacyjne (śródroczne oraz roczne/końcowe), w tym oceny zachowania, wpisuje się pełnymi nazwami.
11. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się na zasadach i wg skali ocen określonych w p. 2 i 8. niniejszego paragrafu; jego celem jest podsumowanie osiągnięć ucznia w całym roku szkolnym.
12. Ustalając roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, nauczyciel powinien uwzględnić ocenę śródroczną, a ustalając ocenę końcową – oceny uzyskane przez ucznia w klasyfikacjach rocznych w klasach programowo niższych.
13. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych/uzupełniających zajęć dydaktycznych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły lub inny upoważniony przez niego nauczyciel.
14. Uczniowie-laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych lub finaliści i laureaci olimpiad otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną roczną, bez względu na oceny bieżące.
15. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen 4.75 lub wyższą oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
16. Promocję otrzymują/kończą szkołę uczniowie, którzy w klasyfikacji rocznej/końcowej uzyskali oceny wyższe od oceny niedostatecznej;
17. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
18. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku, stosuje się ocenianie opisowe wypracowań klasowych i sprawdzianów, z zachowaniem zasad oceniania kształtującego, zawierające cztery elementy:
a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
d) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien się uczyć.
19. Uzasadnieniem oceny wypracowania klasowego/sprawdzianu jest punktacja podana przy zadaniach oraz ustalenie wyniku procentowego zgodnie ze skalą zawartą w §21 punkt 8.
20. Sprawdziany przechowywane są do końca danego roku szkolnego.
21. Dokumentację z przeprowadzonych egzaminów sprawdzających, poprawkowych i klasyfikacyjnych udostępnia się na pisemny wniosek rodzica lub ucznia skierowany do dyrektora szkoły na poniższych zasadach:
a) dyrektor szkoły w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni, udostępniania prowadzoną przez placówkę dokumentację tych egzaminów;
b) dokumentacja jest przedstawiana stronie zainteresowanej w obecności przewodniczącego komisji przeprowadzającej sprawdzian lub egzamin;
c) przewodniczący komisji, obecny w trakcie udostępniania dokumentacji, jest zobowiązany szczegółowo omówić przebieg tego egzaminu/sprawdzianu oraz wskazać mocne i słabe strony ucznia, a także dokonać porównania odpowiedzi pisemnych i ustnych z wymaganiami edukacyjnymi;
§ 22
1. Nauczyciele gromadzą informacje o uczniach według pewnych zasad, w określonych formach, posługując się ustalonymi narzędziami. Informacje te umożliwiają poznanie i wartościowanie, czy i ile uczeń wie, umie, pamięta, rozumie i potrafi oraz czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności;
2. Formami gromadzenia informacji (indywidualnej i zbiorowej) są:
a) pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalanie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna);
b) polecenia dawane uczniom (wykonywanie zadań, ćwiczeń), które wykonują ustnie bądź pisemnie, na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym, albo w zeszycie lub arkuszu ćwiczeń;
c) wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania wykonywane na lekcji;
d) testy badające realizację podstawy programowej w czerwcu;
e) tzw. testy wstępne dla klas pierwszych;
f) obserwowanie uczniów w czasie zajęć edukacyjnych;
g) szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów;
h) testy i ćwiczenia sprawnościowe;
i) analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.
3. Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, tj. równomiernie je rozłożyć w całym okresie nauki (półrocze, rok szkolny, etap nauczania); zarówno bieżące, jak i śródroczne, roczne oraz etapowe; w różnych formach oraz w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
4. Częstotliwość oceniania jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin danych zajęć edukacyjnych i ich specyfiki, jednak w danym półroczu powinna być prowadzona, nie rzadziej niż:
Liczba godzin zajęć w tygodniu ocena ustnych odpowiedzi ocena za testy i sprawdziany ocena za zadania domowe Zeszyt/projekt minimalna liczba ocen w półroczu
1-2 1 1 1 1 4
3-4 2 2 2 1 7
5-6 2 4 3 1 10
Z zastrzeżeniem, że:
a) ustne wypowiedzi ucznia obejmują nie więcej niż 3 jednostki lekcyjne;
b) sprawdziany, testy, wypracowe klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem oraz maksymalnie jedno dziennie ze wszystkich zajęć edukacyjnych;
c) kartkówki mogą być niezapowiedziane z 1, 2 lub 3 ostatnich lekcji, w zależności od tygodniowej liczby godzin zajęć (>4 godz./tyg - z 3 ostatnich lekcji; 3-4 godz./tyg. - z 2 ostatnich lekcji; 1-2 godz./tyg. - z ostatniej lekcji);
d) sprawdzenie zeszytu obejmuje analizę notatek, ocenę systematyczności, ortografii i estetyki;
e) ocenę zeszytu może zastąpić ocena prezentacji, referatu lub realizacji zadania przy pracy nad projektem edukacyjnym, o czym decyduje nauczyciel przedmiotu ;
f) w sytuacjach szczególnych (np. dłuższa nieobecność nauczyciela lub ucznia) uczeń może być klasyfikowany na podstawie mniejszej niż wskazana w punkcie 4 liczby ocen, jednak nie mniejszej niż 3, w tym co najmniej jednej ze sprawdzianu/pracy pisemnej zapisanej czerwonym atramentem.
5. Każdy nauczyciel przedmiotu określi i zapisze w Przedmiotowych zasadach oceniania właściwą według tygodniowej liczby godzin minimalną liczbę ocen z tego przedmiotu, jaką może otrzymać uczeń w ciągu półrocza (zgodnie z pkt. 4).
6. Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek i zaangażowanie ucznia, a także uzdolnienia, predyspozycje i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy uwzględnić, oprócz zaangażowania, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz udział ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
8. Wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów przeprowadza się według harmonogramu ustalonego w Planie nadzoru pedagogicznego, z tym że w klasach pierwszych we wrześniu przeprowadza się obowiązkowo testy wstępne z przedmiotów objętych obowiązkowym egzaminem maturalnym (język polski, matematyka, język angielski), a w czerwcu testy badające realizację podstawy programowej w danym roku szkolnym we wszystkich klasach. Nauczyciele przedmiotów opracowują i przeprowadzają testy, z ich wynikami zapoznają uczniów i przekazują je wychowawcy. Wychowawca sporządza zestawienie ze wszystkich przedmiotów i przekazuje dyrektorowi szkoły. Wyniki testów podawane są w % i nie mają wpływu na ocenę z przedmiotu.
9. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia informacji oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych, wprowadza się następujące ograniczenia, z zastrzeżeniem p. 4:
a) Wypracowania klasowe i sprawdziany obejmujące zakres materiału powyżej 3 jednostek lekcyjnych - nie częściej niż 3 razy w tygodniu;
b) niezapowiedziane kartkówki - nie częściej niż dwa razy dziennie;
c) w danym dniu można przeprowadzić najwyżej 1 sprawdzian/wypracowanie klasowe (materiał powyżej 3 lekcji) i 1 kartkówkę lub 2 kartkówki.
10. Zasady pisania i poprawiania ocen z wypracowań klasowych/sprawdzianów:
a) wypracowania klasowe/sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie mógł napisać sprawdzianu z całą klasą, to ma obowiązek uczynić to w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły, z tym, że jeżeli nieobecność ucznia trwała dłużej niż tydzień, sprawdziany powinny być tak zaplanowane, aby spełnione zostały warunki punktu 9 a, b i c. Miejsce i termin pisania sprawdzianu ustala nauczyciel na wniosek ucznia; niedotrzymanie tego terminu przez ucznia z powodów nieusprawiedliwionych skutkuje oceną niedostateczną;
b) uczeń ma prawo poprawiania wszystkich ocen uzyskanych z danych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem ocen z kartkówek przeprowadzanych zgodnie z p.4 c; oceny niedostateczne z wypracowań klasowych/sprawdzianów musi poprawić obowiązkowo;
c) nauczyciel ma prawo sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia, który nie pisał w terminie sprawdzianu/wypracowania klasowego, lub który wyraził chęć poprawy oceny, w formie ustnej, lub pisemnej;
d) poprawa wypracowania klasowego/sprawdzianu jest możliwa tylko raz w terminie 1 tygodnia od daty rozdania prac; w sytuacjach szczególnych ten termin może być przedłużony; miejsce i termin poprawy wyznacza nauczyciel na wniosek ucznia;
e) stopień uzyskany podczas poprawy wypracowania klasowego/sprawdzianu wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego wypracowania/sprawdzianu;
f) nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi niesamodzielność jego pracy; stwierdzenie faktu odpisywania może być podstawą ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej;
g) uczeń ma obowiązek uzupełnić zrealizowany podczas jego nieobecności materiał w terminie do 7 dni (ze świętami włącznie), przy czym na swój wniosek może to uczynić z pomocą nauczyciela przedmiotu;
h) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na 1. półrocze, jest zobowiązany do zaliczenia treści niezbędnych w dalszym procesie kształcenia w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie później niż do końca marca);w klasie maturalnej - do końca lutego;
i) nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie 1 tygodnia, z zastrzeżeniem, że wypracowania klasowe z języka polskiego i języków obcych do 2 tygodni; w wypadku niedotrzymania tego terminu nauczyciel nie może wstawić do dziennika ocen, które nie satysfakcjonują uczniów; w wypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela termin ten przedłuża się o 1 tydzień licząc od powrotu do pracy.
11. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej; za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może ustalić bieżącą ocenę: celującą, bardzo dobrą lub dobrą, ale nie niższą od nich;
12. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, z tym że liczba dozwolonych zgłoszeń jest uzależniona od tygodniowego wymiaru zajęć edukacyjnych w następujący sposób:

liczba godzin zajęć w tygodniu dozwolona liczba nieprzygotowań w półroczu
1-2 1
3 i więcej 2
z zastrzeżeniem, że:
- nieprzygotowanie musi być zgłoszone przed rozpoczęciem odpytywania;
- uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania w wypadku zapowiedzianego sprawdzianu;
13. Pierwszy dzień po świętach Bożego Narodzenia, Wielkanocy i feriach zimowych, a także po wycieczkach szkolnych trwających 2 dni i dłużej jest wolny od sprawdzianów i odpytywania.
14. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej oraz opinii Rady Pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne, w tym formy sprawdzania wiedzy i umiejętności, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się;
15. Uczeń może wnioskować o podwyższenie śródrocznej/rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych, jeżeli spełnia poniższe kryteria:
a) ma bardzo wysoką (co najmniej 90%) frekwencję na zajęciach szkolnych;
b) wszystkie opuszczone godziny danych zajęć ma usprawiedliwione;
c) był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności;
d) zaistniały inne ważne okoliczności (np. choroba, zdarzenie losowe) uniemożliwiające uczniowi uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana;
16. Warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej/ końcowej:
a) uczeń może starać się o uzyskanie wyższej tylko o jeden stopień oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej/ końcowej;
b) uczeń starający się o podwyższenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej zgłasza ten fakt nauczycielowi przedmiotu w terminie do 3 dni od zapoznania się z przewidywaną oceną i ustala z nim formę, zakres materiału oraz termin poprawy;
c) poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy uczeń uzyskał ze sprawdzianu ocenę, o którą się ubiegał lub wyższą.
d) ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
17. W wypadku pisemnego zgłoszenia przez ucznia lub jego rodziców/opiekunów dyrektorowi szkoły zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia śródrocznej lub rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych, dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w terminie 3 dni; w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń, wydaje decyzję o przeprowadzeniu sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia w formie egzaminu i powołuje komisję do jego przeprowadzenia, zgodnie z § 25.
§ 23
1. Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być spełnione następujące wymogi:
a) jawności - tzn. informowania uczniów i rodziców/opiekunów o ocenach;
b) obiektywności - tzn. jasno określone kryteria wymagań na poszczególne stopnie ;
c) rzeczowości - tzn. określenie dynamiki rozwoju ucznia (co uczeń osiągnął, a nad czym musi jeszcze popracować);
d) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzeń MEiN, Statutu Alternatywnego LO).
2. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Uzasadnienie ustalonej oceny (bieżącej, klasyfikacyjnej śródrocznej/rocznej/ końcowej) polega na wskazaniu, jaki poziom wiedzy i umiejętności uczeń osiągnął w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej, według kryteriów zawartych w §28.
3. Zasady poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i podają je uczniom do wiadomości na początku roku szkolnego;
4. Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywać pisemne prace kontrolne uczniów do końca roku szkolnego. Prace te mogą być udostępnione uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na poniższych zasadach:
a) uczeń zapoznaje się z poprawioną przez nauczyciela pracą klasową na zajęciach edukacyjnych;
b) sprawdzone i ocenione prace klasowe wypożyczane są uczniom w celu zapoznania z nimi rodziców/opiekunów, którzy potwierdzają ten fakt złożeniem swojego podpisu w wyznaczonym miejscu. Uczniowie zobowiązani są zwrócić wypożyczone prace wychowawcy klasy następnego dnia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zrobienia zdjęcia pracy w obecności nauczyciela.
5. Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, tj. sposoby, formy, częstotliwość oraz narzędzia pomiaru określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów, uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podają je uczniom i rodzicom/opiekunom do wiadomości na początku każdego roku szkolnego. Zasady te muszą być zgodne ze Statutem szkoły.
§ 24
Zasady oceniania zachowania
1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor, tradycje szkoły i piękno mowy ojczystej;
d) dbałość o zdrowie własne oraz innych osób;
e) godne, kulturalne zachowanie sie w szkole i poza nią;
f) okazywanie szacunku innym osobom;
g) ewentualne stwierdzone u ucznia na podstawie opinii/orzeczenia PPP, zaświadczenia poradni specjalistycznej lub opinii Rady Pedagogicznej zaburzenia odchylenia rozwojowe lub emocjonalne, które mogą mieć wpływ na jego zachowanie;
h) opinie innych nauczycieli/pracowników szkoły oraz uczniów z klasy;
i) dokumentację dotyczącą ucznia zgromadzoną w szkole;
2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną/końcową ustala się wg skali określonej w § 21 p. 9
3. Proponowaną ocenę zachowania wychowawca wpisuje w dzienniku miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem RP; nauczyciele zapoznają się z proponowaną oceną i przekazują swoje uwagi wychowawcy; proponowana ocena zachowania może być podwyższona lub obniżona;
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ocenę zachowania ustala dyrektor szkoły lub inny upoważniony przez niego nauczyciel, po zasięgnięciu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z innych zajęć edukacyjnych;
§ 25
1. Przy ocenianiu zachowania ucznia uwzględnia się następujące kryteria:
Postawy aprobowane/nagradzane:
a) udział ucznia w konkursie na szczeblu szkoły, gminy, powiatu województwa lub ogólnopolskim;
b) ogólnie rozumiana kultura słowa i kultura osobista;
c) pomoc kolegom/koleżankom w nauce;
d) pomoc przy organizowaniu szkolnej uroczystości;
e) inna praca na rzecz klasy/szkoły;
f) solidne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego;
g) punktualne stawianie się na zajęcia, w tym brak spóźnień po przerwach;
h) wzorowa frekwencja (brak godzin nieusprawiedliwionych, w tym spóźnień);
i) obowiązkowość i odpowiedzialność, w tym terminowe wywiązywanie się z podjętych zobowiązań;
j) udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie;
k) uzyskanie średniej ocen 4,75 i wyższej ;
l) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych w szkole i poza nią;
m) inne wskazane przez wychowawcę.
Postawy nieakceptowane/karane:
a) przeszkadzanie na lekcjach, w tym używanie zabronionych urządzeń elektronicznych;
b) niewykonywanie poleceń nauczyciela związanych z zapewnieniem porządku i dyscypliny na lekcjach i przerwach;
c) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, innych pracowników szkoły;
d) niewykonanie podjętego zobowiązania;
e) zaczepki słowne, ubliżenie, dokuczanie koledze/koleżance (w tym również na forach internetowych), bójki;
f) niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych, w tym nieodpowiedni strój;
g) niszczenie sprzętu szkolnego oraz rzeczy innych uczniów;
h) zaśmiecanie otoczenia i działanie na szkodę środowiska naturalnego;
i) nieuzasadnione spóźnienia na lekcje;
j) opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia;
k) palenie papierosów, picie alkoholu lub stosowanie innych środków odurzających;
l) kradzież;
m) inne wskazane przez wychowawcę;
2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przestrzega wszystkich obowiązków ucznia zawartych w Statucie szkoły, a ponadto:
a) wzorowo przestrzega zasad punktualności i systematycznego uczęszczania na zajęcia (nie ma ani jednej godziny nieusprawiedliwionej, w tym nieuzasadnionych spóźnień);
b) uczestniczy czynnie w życiu klasy i szkoły;
c) w nauce osiąga wyniki odpowiadające jego możliwościom intelektualnym;
d) odnosi sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
e) rzetelnie i terminowo wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
f) nie łamie żadnych regulaminów szkolnych ani zasad współżycia społecznego;
g) pomaga innym w nauce, staje w obronie poszkodowanych;
h) ma odwagę publicznie prezentować swą dezaprobatę wobec przejawów łamania praw człowieka;
i) dba o ochronę środowiska naturalnego;
j) zawsze nosi odpowiedni, określony w Statucie szkoły strój ucznia;
k) wobec zachowania ucznia wzorowego nie może być żadnych zastrzeżeń ze strony
pracowników szkoły, rodziców i rówieśników;
l) na tle klasy i szkoły wyróżnia się wysoką kulturą osobistą;
3. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) ma więcej niż 60 godzin nieusprawiedliwionych (w tym spóźnień) w półroczu;
b) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (wagaruje, spóźnia się na lekcje, nie wykazuje postępów w nauce z powodu braku woli i lenistwa);
c) znęca się psychicznie i/lub fizycznie nad innymi;
d) używa wulgarnego słownictwa;
e) wchodzi w konflikt z prawem;
f) dewastuje i niszczy mienie szkoły lub innych uczniów;
g) ulega nałogom (pali papierosy, pije alkohol, zażywa środki odurzające) i nakłania innych uczniów do brania używek;
h) nie wykazuje poprawy w zachowaniu mimo stosowanych przez szkołę środków zaradczych;
Uczeń nie musi spełniać jednocześnie wszystkich kryteriów, aby otrzymać daną ocenę zachowania, wystarczy, jeżeli spełnia większość z nich;
4. Wychowawca ustala ocenę ucznia za frekwencję w danym półroczu według następujących kryteriów:
a) ocena wzorowa– 0 nieuzasadnionych spóźnień;
b) ocena bardzo dobra – 1-3
c) ocena dobra – 4 – 6
d) ocena poprawna – 7 – 9
e) ocena nieodpowiednia –10– 12
f) ocena naganna - powyżej 12 ;
z zastrzeżeniem, że według powyższych kryteriów wychowawcy wystawiają półroczne, bieżące oceny zachowania za frekwencję oraz że frekwencja nie jest jedynym kryterium śródrocznej/ rocznej/ końcowej oceny zachowania..
5. Zasady usprawiedliwiania nieobecności:
a) uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecności najpóźniej do 3 dnia po powrocie do szkoły; po tym terminie wychowawca może nie uwzględnić usprawiedliwienia;
b) wychowawca przyjmuje usprawiedliwienie od rodziców/opiekunów w formie pisemnej lub telefonicznej;
c) rodzic/opiekun ma obowiązek uzasadnić nieobecność ucznia na zajęciach;
d) uczeń pełnoletni ma prawo zwrócić się do wychowawcy klasy z prośbą o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach; wychowawca po konsultacji z rodzicami/opiekunami, na podstawie przedłożonej dokumentacji lub wyjaśnień ucznia, podejmuje decyzję o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności ucznia;
e) przed planowaną dłuższą nieobecnością ucznia w szkole rodzice zobowiązani są ustalić z dyrektorem szkoły formy i czas uzupełnienia zaległości lub inne warunki spełniania obowiązku nauki przez ucznia w tym czasie;
f) uczeń może być zwolniony z lekcji w danym dniu tylko w wypadku wcześniejszej pisemnej lub telefonicznej prośby rodziców; w innym przypadku opuszczone godziny nie będą usprawiedliwione.
g) Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia w następujących przypadkach:
- usprawiedliwienie zostało dostarczone po terminie określonym

|0|