Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Zespół Szkół Alternatywnych w Kłodzku - Alternatywne Liceum Ogólnokształcące

https://zsa.klodzko.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: https://zsa.klodzko.pl/
Deklaracja dostępności cyfrowej

Kategoria menu:


Deklaracja dostępności


Alternatywne Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://zsa.bip.klodzko.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 08.07.2022.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.07.2022.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ze względu na skanowanie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono dnia : 12.09.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Krystian Takuridis, adres poczty elektronicznej krystian.takuridis@zsa.klodzko.pl, telefon kontaktowy: 74 867 22 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynku Alternatywnego LO w Kłodzku

 1. budynek Alternatywnego LO w Kłodzku mieści się przy ul. Łużyckiej 8, 57-300 Kłodzko. Budynek szkolny jest trzykondygnacyjny, nie posiada windy umożliwiającej dostanie się osób niepełnosprawnych na poszczególne kondygnacje,
 2. drzwi zewnętrzne do budynku, nie są automatyczne i nie są przesuwne,
 3. wejście do budynku jest od ul. Łużyckiej, do budynku prowadzi chodnik, przy uł. Łużyckiej są ogólnodostępne miejsca parkingowe,
 4. do budynku prowadzą podwójne drzwi wejściowe, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 5. obiekt jest całodobowo chroniony przez agencję ochrony,
 6. do budynku można wejść z psem asystującym (warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych),
 7. w szkole nie ma możliwości obsługi osób niesłyszących w języku migowym,
 8. w obiekcie na każdej kondygnacji zostały zamontowane wizualne informacje na temat rozkładu pomieszczeń na poszczególnych piętrach,
 9. na każdym piętrze znajdują się toalety (męskie i damskie).


Data publikacji: 12.09.2022 08:40 Autor: Michał Szeremeta